Sme tu pre našich občanov

NEZABUDNITE NA KOMÍNY A DYMOVODY

 

Čistenie a kontrola komína sa vykonáva na základe vyhlášky MV SR 401/2007 Z.z. a podľa § 19 ods. 1 písmeno a-d nasledovne:

 

(1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva

a) posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča,

 

b) kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,

 

c) vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,

 

d) kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.

 

Lehoty vykonávania čistenia a kontroly komína: § 20 MV SR 410/2007 Z.z.

 

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom

stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

 

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

 

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotřebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kapalné palivá

 

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotřebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kapalné palivá

Záznam o kontole a čistení komína bude vykonávaný v knihe z kontrol a čistení komina.

 

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotřebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

 

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

 

b) ak sú na komínové teleso

 

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok

 

Po vykonaní kontroly a čistení komína je potrebné vykonať záznam o vykonaní kontroly alebo čistenia komína. Vzor záznamu je uvedený v prílohe č.11 Vyhlášky MV SR č.401/2007 Z.z. 

 

 

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.