Sme tu pre našich občanov

90. výročie založenia DHZ v Bobrove

01.01.2010 00:01

  „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“

 Táto myšlienka, heslo dobrovoľnej pomoci, bola zo sŕdc občanov Našej obce pretavená v roku 1919 do oficiálneho založenia jedného z prvých oravských spolkov a to Dobrovoľného hasičského spolku v Bobrove. Od dávna táto myšlienka zdobí aj nejeden prapor dobrovoľných hasičov obcí našej malebnej Oravy.

O oficiálnom založení Dobrovoľného hasičského spolku v našej obci a o jeho prvých rokoch činnosti nemáme žiaľ veľa informácií. Nakoľko sa v obci o činnosti spolku, chrabrosti a v nemalej miera aj veľkej obetavosti prvých členov a ich rodín neviedla žiadna kronika, dozvedáme sa o ich skutkoch len z rozprávania Našich starších spoluobčanov. Prvým predsedom Dobrovoľného hasičského spolku bol p. František Vološšák spolu sním sa na vtedajšej činnosti podieľali aj prvý veliteľ p. Matej Glomba s druhým veliteľom p. Jánom Odrobiňákom a zástupcom p. Matúšom Selianom starším. Ďalšími členmi podieľajúcimi sa na šľachetnej a humánnej práci dobrovoľných hasičov v našej obci boli p. Ján Duda starší, p. Vendelín Heronek starší, p. Anton Martauz starší, p. Jakub Binek, p. Ján Duda mladší, p. Jozef Jaroš, p. Jozef Pajta, p. František Parižek starší, p. Štefan Hanačik, p. František Zurek a p. František Matejčík straší. Títo vymenovaní členovia našej dobrovoľnej organizácie žiaľ už nie sú medzi nami, no za Ich obrovský diel vykonanej dobrovoľnej práce v Našej obci im patrí od Nás všetkých jedno veľké ĎAKUJEME. Veríme, že sa na Nás pozerajú z pomyselného „hasičského neba“ a držia Nám palce do ďalších rokov pri rozvíjaní myšlienky dobrovoľného hasičstva v Našej obci.

Nemalá vďaka patrí samozrejme aj dodnes žijúcim členom a funkcionárom našej dobrovoľnej organizácie, ktorí vzhľadom na svoj vek prenechali štafetu mladším a dnes sú čestnými členmi dobrovoľných hasičov v obci Bobrov sú to najmä p. Karol Bodorik, p. Anton Bodorik, p. Vincent Lavor, p. Anton Skočik, p. Jozef Matejčík starší, p. Emil Grocik, p. František Glomba starší  a p. Milan Naništa ktorý ako učiteľ na tunajšej skole má veľký podiel na výchove mladej generácie s ktorou sa zúčastnil od okresných súťaží cez krajské až po celoslovenské.

Poďakovanie patrí aj bývalým predsedom MNV p. Jarošovi, p. Tvrdákovi ako aj bývalým starostom našej obce p. Františkovi Glombovi, Ing. Jozefovi Kružeľovi, Ing. Viere Namislovskej a súčastnému starostovi a Ing. Antonovi Grobarčíkovi.

Z dnešných aktívnych členov DHZ Bobrov je potrebné pochváliť veliteľa DHZ Bobrov p. Jána Brtka, strojníka p. Jána Bobeka, p. Petra Bobeka a p. Jozefa Bobeka za vzorný výcvik a úspechy Našich mladých členov a obetavú prácu pre Našich občanov. Aktívnym členom prajeme do ich ďalšej práce veľa chuti a ešte viac skvelých výsledkov a nových aktívnych členov, ktorý budú môcť po nich prevziať štafetu so cťou tak ako ju prebrali oni od svojich predchodcov.

 

Dňa 6.12 2009 sa uskutočnila v miestnom rímskokatolíckom kostole Svätá omša na počesť 90. výročia Dobrovoľného hasičského zboru v Našej obci. Po skončení svätej omše pokračovala slávnosť v miestnom kultúrnom dome. Na Našej slávnosti sa zúčastnili aj členovia územného výboru  Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Dolnom Kubíne p. Sršeň a p. Straka. Medzi pozvanými účastníkmi slávnosti boli aj starostovia susedných a družobných obcí zo Štefanova nad Oravou p. Kakačka, z Rabče p. Ratica, z Rabčíc p. Slovík, z Oravskej Polhory p. Horvát, zo Sihelného p. Gabriel a zo Zubrohlavy p. Bugel  ako aj  členovia z družobnej obce z Poľska Lipnice Velkej. Medzi čestných hostí slávnosti patrili náš vrchný veliteľ a dnešný starosta obce p. Ing. Anton Grobarčík, p. farár Tekelák a riaditeľka základnej školy v Bobrove p. Mgr. Anna Bucová.  

Počas slávnosti bolo udelené čestné uznanie bývalým starostom a súčasnému starostovi Našej obce, aktívny členovia DHZ p. Milan Hula a p. Ján Brtko. Po ukončení odovzdávania ocenení boli predstavené prítomným aj nové hasičské prilby pre Našich súťažiacich žiakov pre rok 2010. Na ich zakúpení sa podieľali sponzorským darom Naši sponzori p. Jozef Budzeľ mladší, a p. Róbert Lipovský za čo im v mene členov OHZ Bobrov srdečne ďakujeme.    

 

Za príkladnú prípravu a zabezpečenie oslavy 90. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru Bobrov ďakujeme členom DHZ, ktorí sa podieľali na prípravách oslavy, členkám Jednoty dôchodcov Bobrov, za peknú prípravu slávnostných stolov a chutný slávnostný obed a v neposlednom rade aj obecnému zastupiteľstvu Našej obce.  

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.